• nl
 • en
almadetango
Terms and conditions

Terms and conditions

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden en in het onderstaande privacy beleid worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Alma de Tango: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Alma de Tango gevestigd aan de Voorburgstraat 130 a te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450824;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Alma de Tango en de leerling;
   3. leerling: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Alma de Tango dan wel die deelneemt aan de dansles;
   4. dansles: de dansles, workshop of iedere andere (dans-)activiteit die door Alma de Tango wordt verzorgd;
   5. locatie: de locatie waar de dansles wordt gegeven;
   6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;
   7. betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
   8. website: de website www.almadetango.nl.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Alma de Tango en de leerling en op iedere deelname aan een dansles.
  • 2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • 3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Alma de Tango vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 4. Alma de Tango heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de leerling na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
  • 5. Indien Alma de Tango niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Alma de Tango in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 • Aanbod en prijzen
  • 1. Het aanbod van Alma de Tango is vrijblijvend.
  • 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  • 3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden Alma de Tango niet.
  • 4. Alma de Tango heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
  • 5. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  • 6. Indien een student 20% korting wenst te ontvangen op het cursusgeld, dan dient hij voorafgaand aan of op de eerste dansles zijn collegekaart aan Alma de Tango te overleggen.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de leerling het ingevulde inschrijfformulier via de website heeft ingestuurd dan wel nadat de leerling op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Alma de Tango.
  • 2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen stuurt Alma de Tango de leerling een bevestiging via de e-mail.
  • 3. Een inschrijving voor een cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  • 4. Indien de leerling na de inschrijving de cursus niet volgt, dan geeft dat geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld.

 

 • Betaling
  • 1. Betaling van het cursusgeld dient in één keer vooraf te geschieden.
  • 2. Afwijkende betalingsafspraken, zoals gespreide betaling of uitstel van betaling, is enkel mogelijk indien Alma de Tango daarvoor uitdrukkelijk via de e-mail haar akkoord heeft gegeven.
  • 3. Indien de leerling niet tijdig betaalt, dan stuurt Alma de Tango de leerling een betalingsherinnering. Geeft de leerling geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan heeft Alma de Tango het recht de vordering uit handen te geven. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Alma de Tango moet maken om de vordering(en) op de leerling te incasseren, zijn voor rekening van de leerling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 40,-.
  • 4. Zolang Alma de Tango niet het gehele cursusgeld van de leerling heeft ontvangen, heeft Alma de Tango het recht de leerling de toegang tot de dansles te ontzeggen, tenzij met de leerling een afwijkende betalingsafspraak is gemaakt.

 

 • Cursus en locatie
  • 1. De tijden van de dansles, de locatie van de dansles en uit hoeveel danslessen de cursus bestaat wordt via de e-mail aan de leerling kenbaar gemaakt en staat tevens vermeld op de website.
  • 2. De dagen waarop Alma de Tango gesloten is, bijvoorbeeld wegens vakantie, staan duidelijk op de website vermeld.
  • 3. Indien de leerling binnen de looptijd van de cursus een dansles mist, dan geeft dat geen recht op restitutie van (een deel van) het betaalde cursusgeld. Indien mogelijk, dit ter beoordeling van Alma de Tango, kan de leerling in overleg met Alma de Tango binnen de looptijd van de cursus een dansles inhalen.
  • 4. Alma de Tango heeft het recht gedurende de cursus de locatie te wijzigen indien zij daar een gegronde reden voor heeft. De leerling wordt zo spoedig mogelijk van een dergelijke wijziging in kennis gesteld.

 

 • Uitvoering van de overeenkomst
  • 1. Alma de Tango voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
  • 2. Alma de Tango bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 

 • Verplichtingen van de leerling
  • 1. Tijdens de dansles dient de leerling geschikte kleding te dragen.
  • 2. De leerling is verplicht de door Alma de Tango gegeven instructies en de huisregels van de locatie na te leven.
  • 3. De leerling dient de dansles te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de leerling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de dansles schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
  • 4. De leerling is zich ervan bewust dat door het volgen van de dansles blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Alma de Tango.
  • 5. Indien de leerling zich niet geschikt acht voor de dansles, dan dient de leerling dat direct aan Alma de Tango te melden en zijn deelname aan de dansles te staken.
  • 6. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de dansles is niet toegestaan.
  • 7. Het is niet toegestaan te roken op de locatie.
  • 8. De leerling dient te beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals frisse adem.
  • 9. Het is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Alma de Tango foto’s of opnames in beeld en/of geluid te maken tijdens een dansles.
  • Alma de Tango is bevoegd de leerling die zich tijdens de dansles misdraagt, die de huisregels niet in acht neemt of die de instructies van Alma de Tango niet opvolgt, zijn deelname aan de dansles voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor de dansles blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Alma de Tango op vergoeding van eventuele schade.

 

 • Annulering door Alma de Tango
  • 1. Alma de Tango heeft het recht de cursus te annuleren indien zij daar een gegronde reden voor heeft, zoals te weinig deelnemers of ziekte van een van de natuurlijke personen die namens Alma de Tango de cursus geeft. De leerling wordt zo spoedig mogelijk via de e-mail van een dergelijke annulering in kennis gesteld.
  • 2. Indien Alma de Tango de cursus annuleert, dan betaalt zij het reeds door de leerling betaalde cursusgeld aan de leerling terug. Geschiedt annulering tijdens de cursus, dan zal naar rato van het aantal niet genoten danslessen het cursusgeld worden terugbetaald.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Alma de Tango kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11;
   2. enige daad of nalatigheid van de leerling.
  • Alma de Tango is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Alma de Tango is uitgegaan van door de leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • De leerling is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de dansles. Alma de Tango kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel, die ontstaan is tijdens de dansles of tijdens het verblijf op de locatie, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van Alma de Tango die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan de dansles is geheel voor eigen risico.
  • De leerling dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Alma de Tango. Indien de leerling weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de leerling verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  • Alma de Tango is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de leerling.
  • Indien Alma de Tango aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Alma de Tango in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Alma de Tango beperkt tot het bedrag dat de leerling aan Alma de Tango betaald heeft voor de dansles waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Alma de Tango.
  • Alle rechtsvorderingen dient de leerling binnen 1 jaar in te stellen als de leerling niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Alma de Tango. Handelt de leerling niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
  • Indien de leerling in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Alma de Tango gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Alma de Tango handelt, dan is de leerling aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Alma de Tango daardoor direct of indirect ontstaan.

 

 • Overmacht
  • Alma de Tango is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
  • Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Alma de Tango de dansles geeft, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, terrorisme, oorlog, rellen, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Alma de Tango geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
  • Indien er sprake is van een overmachtssituaties, dan stelt Alma de Tango de leerling daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

 • Ontbinding
  • Alma de Tango kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring ontbinden indien de leerling zijn verplichtingen jegens Alma de Tango niet nakomt en de leerling geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de leerling een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
  • Alma de Tango is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij i.v.m. de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwlijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Alma de Tango gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Alma de Tango zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Alma de Tango niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de leerling niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 • Klachten
  • Klachten over de dansles dienen schriftelijk of via de e-mail bij Alma de Tango te worden ingediend zo spoedig mogelijk na de dansles waarop de klacht betrekking heeft.
  • De leerling dient Alma de Tango de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Alma de Tango overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Alma de Tango erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  • Erkent Alma de Tango dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn, dan dient de leerling Alma de Tango de mogelijkheid te geven de overeenkomst alsnog na te komen, tenzij het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is. De aansprakelijkheid van Alma de Tango te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 10 is opgenomen.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Alma de Tango en de leerling is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • De rechter in de vestigingsplaats van Alma de Tango is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De leerling heeft 1 maand de tijd nadat Alma de Tango zich schriftelijk jegens de leerling op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

PRIVACY BELEID

 

 • Persoonsgegevens
  • 1. Voor Alma de Tango is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Alma de Tango volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • 2. Alma de Tango gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  • 3. Alma de Tango verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Alma de Tango heeft verstrekt, telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Alma de Tango of een leerling persoonsgegevens van een betrokkene verstrekt die als partner van de leerling deelneemt aan de cursus.
  • 4. Alma de Tango verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
   1. voor- en achternaam;
   2. geslacht;
   3. e-mailadres;
   4. telefoonnummer;
   5. postcode, adres, huisnummer en woonplaats;
  • 5. Bijzondere persoonsgegevens worden enkel door Alma de Tango verwerkt indien deze persoonsgegevens vrijwillig door de betrokkene aan Alma de Tango verstrekt zijn, zoals informatie over de gezondheid van de betrokkene, en de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.
  • 6. Alma de Tango verwerkt persoonsgegevens niet buiten de EU.

 

 • Grondslag en doeleinden van de verwerking
  • 1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  • 2. Alma de Tango verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   2. het tot stand komen van de overeenkomst;
   3. om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
   4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   5. om te voldoen aan administratieve plichten.
  • 3. De verstrekking van de in artikel 1.4 genoemde persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
  • 4. Alma de Tango zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 2.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • 5. Alma de Tango verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Alma de Tango streeft naar minimale gegevensverwerking.
  • 6. Alma de Tango zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

 • Wissen van persoonsgegevens
  • 1. Alma de Tango zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  • 2. Alma de Tango is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  • 1. Alma de Tango zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Alma de Tango daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Alma de Tango voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Alma de Tango een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  • 2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

 • Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  • 1. Op verzoek verleent Alma de Tango aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Alma de Tango van hem bijhoudt en verstrekt Alma de Tango de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  • 2. Alma de Tango biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Alma de Tango van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  • 3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de

e-mail bij Alma de Tango worden ingediend, zie artikel 8.1 van dit privacy beleid voor de contactgegevens van Alma de Tango. Alma de Tango reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

 • Bezwaar
  • 1. De betrokkene kan bij Alma de Tango bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Alma de Tango het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Alma de Tango met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Alma de Tango bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

 • Recht van beperking
  • 1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Alma de Tango verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

 • Contact
  • 1. Voor vragen over de wijze waarop Alma de Tango persoonsgegevens verwerkt, de intrekking van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Alma de Tango van de betrokkene verwerkt, het verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Alma de Tango.

 

Contactgegevens:

Alma de Tango

Adres:                        Voorburgstraat 130 a

Postcode/plaats:        3037 PR Rotterdam

e-mailadres:                info@almadetango.nl

Telefoonnummer:        06-53406286

 

 • 2. Indien Alma de Tango op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Alma de Tango de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

 • Beveiligingsmaatregelen
  • 1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Alma de Tango verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  • 2. Gegevens die via de website aan Alma de Tango worden verstrekt, zijn versleuteld. Alma de Tango maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

 

 • Wijzigingen
  • Alma de Tango behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

 

 • Datalek
  • Indien zich bij Alma de Tango een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Alma de Tango daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien er sprake is van een datalek bij Alma de Tango dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Alma de Tango de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

 • Klacht indienen
  • Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Alma de Tango niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de AVG, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.