• nl
 • en
almadetango
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De leerling is pas ingeschreven als de betreffende cursus is voldaan.
 • Leskaarten en cursussen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden doorgegeven aan derden.
 • De cursus van 10 lessen is 10 lesweken geldig. Vakanties en andere gelegenheden waarbij Alma de Tango gesloten is worden niet meegerekend in deze 10 lesweken.
  Gemiste lessen kunnen ingehaald binnen de geldigheid van de cursus van 10 lesweken.
 • Er is geen restitutie van lesgeld in welke vorm dan ook.
 • Als student dien je voor of op de eerste lesavond je collegekaart te overleggen om een korting van 20% te ontvangen.
 • Alle aanmeldingen (ook die via e-mail) zijn bindend.
 • Gespreide betalingen of uitstel van betaling van het lesgeld zijn alleen mogelijk in overleg met Alma de Tango en nadat Alma de Tango schriftelijk akkoord is gegaan met de betalingsafspraken.
 • De school mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, bij voorbeeld te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vind annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 • Alma de Tango en de docenten die in de studio’s van Alma de Tango lessen verzorgen, zijn nimmer verantwoordelijk voor schade en of diefstal van persoonlijke eigendommen van cursisten of bezoekers.
 • Alma de Tango en de docenten die in de studio’s van Alma de Tango lessen verzorgen zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van cursisten of bezoekers in welke vorm dan ook.
 • Alma de Tango behoudt zich het recht voor om leerlingen of bezoekers te weigeren bij herhaaldelijke overtreding van het huishoudelijk regelement.
 • Alma de Tango heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 • De bovengenoemde regels en voorwaarden zijn van kracht voor alle lessen, workshops en andere activiteiten van Alma de Tango.