Privacy beleid

PRIVACY BELEID

 • Definities
  • 1. In het onderstaande privacy beleid worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Alma de Tango: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Alma de Tango gevestigd aan de Voorburgstraat 130 a te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450824;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Alma de Tango en de leerling;
   3. leerling: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Alma de Tango dan wel die deelneemt aan de dansles;
   4. dansles: de dansles, workshop of iedere andere (dans-)activiteit die door Alma de Tango wordt verzorgd;
   5. locatie: de locatie waar de dansles wordt gegeven;
   6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;
   7. betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
   8. website: de website www.almadetango.nl.
 • Persoonsgegevens
  • 1. Voor Alma de Tango is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Alma de Tango volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • 2. Alma de Tango gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  • 3. Alma de Tango verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Alma de Tango heeft verstrekt, telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Alma de Tango of een leerling persoonsgegevens van een betrokkene verstrekt die als partner van de leerling deelneemt aan de cursus.
  • 4. Alma de Tango verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
   1. voor- en achternaam;
   2. geslacht;
   3. e-mailadres;
   4. telefoonnummer;
   5. postcode, adres, huisnummer en woonplaats;
   6. geboortedatum
  • 5. Bijzondere persoonsgegevens worden enkel door Alma de Tango verwerkt indien deze persoonsgegevens vrijwillig door de betrokkene aan Alma de Tango verstrekt zijn, zoals informatie over de gezondheid van de betrokkene, en de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.
  • 6. Alma de Tango verwerkt persoonsgegevens niet buiten de EU.
 • Grondslag en doeleinden van de verwerking
  • 1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  • 2. Alma de Tango verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   2. het tot stand komen van de overeenkomst;
   3. om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
   4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   5. om te voldoen aan administratieve plichten.
  • 3. De verstrekking van de in artikel 1.4 genoemde persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
  • 4. Alma de Tango zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 2.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • 5. Alma de Tango verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Alma de Tango streeft naar minimale gegevensverwerking.
  • 6. Alma de Tango zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 • Wissen van persoonsgegevens
  • 1. Alma de Tango zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  • 2. Alma de Tango is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  • 1. Alma de Tango zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Alma de Tango daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Alma de Tango voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Alma de Tango een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  • 2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 • Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  • 1. Op verzoek verleent Alma de Tango aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Alma de Tango van hem bijhoudt en verstrekt Alma de Tango de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  • 2. Alma de Tango biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Alma de Tango van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  • 3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de

e-mail bij Alma de Tango worden ingediend, zie artikel 8.1 van dit privacy beleid voor de contactgegevens van Alma de Tango. Alma de Tango reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 • Bezwaar
  • 1. De betrokkene kan bij Alma de Tango bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Alma de Tango het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Alma de Tango met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Alma de Tango bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 • Recht van beperking
  • 1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Alma de Tango verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 • Contact
  • 1. Voor vragen over de wijze waarop Alma de Tango persoonsgegevens verwerkt, de intrekking van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Alma de Tango van de betrokkene verwerkt, het verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Alma de Tango.

Contactgegevens:

Alma de Tango
Adres:                          Voorburgstraat 130 a
Postcode/plaats:     3037 PR Rotterdam
e-mailadres:              info@almadetango.nl
Telefoonnummer:  06-53406286

 • 2. Indien Alma de Tango op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Alma de Tango de betrokkene daarvan op de hoogte.
 • Beveiligingsmaatregelen
  • 1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Alma de Tango verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  • 2. Gegevens die via de website aan Alma de Tango worden verstrekt, zijn versleuteld. Alma de Tango maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
 • Wijzigingen
  • Alma de Tango behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
 • Datalek
  • Indien zich bij Alma de Tango een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Alma de Tango daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien er sprake is van een datalek bij Alma de Tango dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Alma de Tango de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 • Klacht indienen
  • Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Alma de Tango niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de AVG, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.